R.D.L. 35/2020 de 23 de diciembre. MEDIDAS DE APOYO EN EL AMBITO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

CIRCULAR INFORMATIVA—  (Català- Castellano)

1.Noves exoneracions de quotes per a les empreses amb ERTO’S de força major vigents, tramitats d’acord amb l’article 22 de l’RDL 8/2020, de 17 de març, i prorrogats automàticament fins el 31 de gener de 2021, les activitats estiguin classificades en els següents CNAE-09:

 – 4634 Comerç majorista de begudes

– 5610 Restaurants i serveis de menjar

– 5630 Establiments de begudes

– 9104 Activitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals

– 9200 Jocs d’atzar i apostes

Exoneració del 85% (o del 75% si té 50 o més treballadors a 29 de febrer) de l’aportació empresarial a la seguretat social pel que fa als treballadors/es afectats en l’expedient que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 de desembre, o que l’haguessin reiniciat a partir de l’RDL 18/2020, de 12 de maig, pels períodes i percentatges treballats en aquest mes, i respecte dels treballadors/es amb activitats suspeses al desembre 2020 o gener 2021, pels períodes afectats per la suspensió.

Aquestes exoneracions són incompatibles amb les que preveu l’article 2 de l’RDL 30/2020 de 29 de setembre (ERTE impediment i limitació), i els són d’aplicació les normes de tramitació i limitacions generals d’aplicació (dividends, salvaguarda ocupació, hores extres, externalitzacions, etc., que preveu aquesta norma).


2.Mesures de suport a la prolongació del període d’activitat de les persones treballadores fixes discontínues.

 

Les empreses amb activitats enquadrades en els sectors de turisme, així com comerç i hostaleria sempre que estan vinculades al sector turístic, que generin activitat productiva entre abril i octubre de 2021 i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos a persones treballadores fixes discontínues, comporten unes bonificacions durant aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la seguretat social per a aquestes persones. Aquesta bonificació, en el futur, serà compatible amb altres que es puguin gaudir, sense que les exempcions i bonificacions puguin superar el 100%.


3.Protecció per desocupació sector cultural.

 

S’atorga un nou termini de presentació de sol·licituds del subsidi especial de desocupació per a professionals de sector cultural que es podran presentar fins el 23 de gener de 2021.


4.Devolució de quotes en supòsits de variació de dades d’empreses i treballadors.

Es modifica la Llei General de Seguretat Social, de manera que quan correspongui devolució de quotes a les empreses o treballadors per variació o correcció de dades aportades (per error), només es tindrà dret a la tornada dels ingressos indeguts dels tres mesos anteriors a la comunicació.


5.Bases i tipus de cotització i acció protectora en el sistema especial per a empleats de la llar.

 

S’amplia fins a l’any 2023 el període transitori d’aplicació de l’escala de bases de cotització de sistema especial per a Empleats de la Llar (mod. Disp. trans. 16a LGSS), segons s’estableixi en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2021.


6. Prestació no contributiva d’Ingrés Mínim Vital. Modificació art. 29 RDL 20/2020.

 

Les comunitats autònomes podran remetre a l’INSS i aquest podrà reconèixer la prestació d’ingrés mínim vital a les persones interessades que atorguen el seu consentiment a la comunitat autònoma del seu domicili perquè remeti les dades necessàries per a la identificació d’aquestes persones, la instrucció de l’procediment i el certificat emès per la comunitat autònoma que serà suficient perquè l’entitat gestora consideri sol·licitades les prestacions (disp. final. 5a).


……………………………………………………………………………..


1. Nuevas exoneraciones de cuotas para las empresas con ERTE’S de fuerza mayor vigentes, tramitados de acuerdo con el artículo 22 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, y prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero de 2021, cuyas actividades estén clasificadas en los siguientes CNAE-09:

– 4634 Comercio mayorista de bebidas

– 5610 Restaurantes y servicios de comida

– 5630 Establecimientos de bebidas

– 9104 Actividades de jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales

– 9200 Juegos de azar y apuestas

Exoneración del 85% (o del 75% si tiene 50 o más trabajadores a 29 de febrero) de la aportación empresarial a la seguridad social respecto a los trabajadores/as afectados en el expediente que reinicien su actividad a partir de 1 de diciembre, o que la hubieran reiniciado a partir del RDL 18/2020, de 12 de mayo, por los períodos y porcentajes trabajados en este mes, y respecto de los trabajadores/as con actividades suspendidas en diciembre 2020 o enero 2021, por los períodos afectados por la suspensión.

Estas exoneraciones son incompatibles con las previstas en el artículo 2 del RDL 30/2020 de 29 de septiembre (ERTE impedimento y limitación), y les son de aplicación las normas de tramitación y limitaciones generales de aplicación (dividendos, salvaguarda empleo, horas extras, externalizaciones, etc., ya previstas en esta norma).


2.Medidas de apoyo a la prolongación del período de actividad de las personas trabajadoras fijas discontinuas.

 

Las empresas con actividades encuadradas en los sectores de turismo, así como comercio y hostelería siempre que están vinculadas al sector turístico, que generen actividad productiva entre abril y octubre de 2021 y que inicien o mantengan en alta durante estos meses a personas trabajadoras fijas discontinuas, podrán aplicarse bonificaciones durante estos meses del 50% de las cuotas empresariales a la seguridad social para dichas personas. Esta bonificación, en el futuro, será compatible con otras que se puedan disfrutar, sin que las exenciones y bonificaciones puedan superar el 100%.


3.Protección por desempleo sector cultural.

 

Se otorga un nuevo plazo de presentación de solicitudes del subsidio especial de desempleo para profesionales del sector cultural que se podrán presentar hasta el 23 de enero de 2021.


4.Devolución de cuotas en supuestos de variación de datos de empresas y trabajadores.

 

Se modifica la Ley General de Seguridad Social, de forma que cuando corresponda devolución de cuotas a las empresas o trabajadores por variación o corrección de datos aportados (por error), solo se tendrá derecho al retorno de los ingresos indebidos de los tres meses anteriores a la comunicación.


5.Bases y tipos de cotización y acción protectora en el Sistema Especial para Empleados de Hogar.

 

Se amplía hasta el año 2023 el período transitorio de aplicación de la escala de bases de cotización del sistema especial para Empleados del Hogar (mod. Disp. trans. 16ª LGSS), según se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 20216.Prestación no contributiva de Ingreso Mínimo Vital. Modificación art. 29 RDL 20/2020.

 

Las comunidades autónomas podrán remitir al INSS y este podrá reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a las personas interesadas que otorguen su consentimiento a la comunidad autónoma de su domicilio para que remita los datos necesarios para la identificación de dichas personas, la instrucción del procedimiento y el certificado emitido por la comunidad autónoma que será suficiente para que la entidad gestora considere solicitadas las prestaciones (disp. final. 5ª).

About: *


Translate »