Ayuda Generalitat de Catalunya para autónomos y microempresas. /Ajuda pel manteniment de la activitat.

Se pueden dirigir a las dependencias de nuestra Firma, en el Departamento Laboral para realizar tramites. 

Es poden dirigir a les dependencies de la nostra Firma per efectuar els tramits.

OOO

 

CUANTIAS Y REQUISITOS (Català-Castellano)

 

 

Deguda la greu situació que estem patint amb la segona onada del Covid-19, la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un programa d’ajuda extraordinària d’un total de 20 milions d’euros per als autònoms i les microempreses que s’estan veient més perjudicats, recollit al Decret Llei 39/2020, de 3 de Novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19.

 

La quantia d’aquest ajut serà d’import únic i realitzat en un sol pagament de 2.000€, compatible amb altres ajudes que s’estiguin percebent.

 

Qui pot acollir-se al mencionat ajut?

 • Les persones donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi (RETA) o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física. En cas de tenir treballadors al seu càrrec, la suma de tots, incloent la del treballador autònom, no podrà superar les 6 persones.
 • Les persones donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi (RETA) o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sòcies d’una empresa amb personalitat jurídica pròpia, sense superar el màxim de 3 socis.
 • Les persones sòcies de les cooperatives de treball associat que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per 3 socis

Els requisits a complir són:

 • Trobar-se en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu a aquest Règim de la Seguretat Social de manera ininterrompuda, d’acord amb el que es determini en les corresponents convocatòries.
 • Tenir el Domicili Fiscal a Catalunya.
 • La base imposable de la declaració de l’IRPF de l’any 2019 ha de ser igual o inferior a 35.000€.
 • El rendiment net de l’activitat dels 3 primers trimestres d’aquest any 2020 no ha de superar els 13.125€. En cas d’haver iniciat l’activitat després del gener 2020, aquest càlcul es realitzarà amb el prorrateig dels dies que s’ha estat d’alta.

Quan s’obrirà el termini de presentació de la sol·licitud?

A partir de les 09:00h d’aquest pròxim dilluns dia 09 de Novembre es trobarà disponible els formulari per a sol·licitar l’ajuda a la web del Departament de Treball. El termini de presentació finalitzarà el dia 20 de Novembre a les 15:00 o quan l’import total destinat a aquest ajut s’hagi esgotat, doncs les sol·licituds seran ateses per ordre d’arribada.

 

OOO

 

Debida la grave situación que estamos sufriendo con la segunda ola del Covid-19, la Generalitat de Catalunya ha puesto en marcha un programa de ayuda extraordinaria de un total de 20 millones de euros para los autónomos y las microempresas que se están viendo más perjudicados, recogido en el Decreto Ley 39/2020, de 3 de Noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la Covid-19.

 

El importe de esta ayuda será de 2.000€ y se realizará en un solo pago, siendo compatible con otras ayudas que se estén percibiendo.

 

¿Quién puede ser beneficiario de esta ayuda?

 • Las personas dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o por cuenta propia (RETA) o bien a una mutualidad como sistema alternativo al RETA, que ejerzan la actividad económica como persona física. En caso de tener trabajadores a su cargo, la suma de todos, incluyendo la del trabajador autónomo, no podrá superar las 6 personas.
 • Las personas dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o por cuenta propia (RETA) o bien a una mutualidad como sistema alternativo al RETA, socias de una empresa con personalidad jurídica propia, sin superar el máximo de 3 socios.
 • Los socios de las cooperativas de trabajo asociado que cotizan en el RETA o en una mutualidad como sistema alternativo al RETA, siempre que la cooperativa esté formada como máximo por 3 socios

Los requisitos a cumplir son:

 • Encontrarse en situación de alta en el RETA o en una mutualidad como sistema alternativo a este Régimen de la Seguridad Social de forma ininterrumpida, de acuerdo con lo que se determine en las correspondientes convocatorias.
 • Tener el Domicilio Fiscal en Cataluña.
 • La base imponible de la declaración del IRPF del año 2019 debe ser igual o inferior a 35.000€.
 • El rendimiento neto de la actividad desde los 3 primeros trimestres de este año 2020 no debe superar los 13.125€. En caso de haber iniciado la actividad después de enero 2020, este cálculo se realizará con el prorrateo de los días que se ha estado de alta.

¿Cuándo se abrirá el plazo de presentación de la solicitud?

Este próximo lunes día 09 de Noviembre, a partir de las 09:00h, se encontrará disponible el formulario para solicitar la ayuda en la web del Departamento de Trabajo. El plazo de presentación de la misma finalizará el día 20 de Noviembre a las 15:00h o cuando el importe total destinado a esta ayuda se haya agotado, pues las solicitudes serán atendidas por orden de llegada.

 

About: *


Translate »