A partir del 1 de junio se levanta la suspensión de pagos de los aplazamientos concedidos por AT.

Bon dia,

 

Recordin que a partir de l’1 de juny s’ha aixecat la suspensió dels pagaments dels ajornaments concedits per l’Agència Tributària anteriors a l’estat d’alarma.  L’Administració els hi domiciliarà tots els terminis que estaven suspesos els dies 5 o 20 de juny, en funció de les dates de pagament.

 

En contra de la interpretació inicial i lògica de que els ingressos suspesos es cobrarien a partir del mes de juny i s’acumularien al final dels ajornaments, l’Agència Tributària ha optat per a realitzar el cobrament íntegre de tots els terminis corresponents al període de 14/03 a 30/05.

 

D’aquesta manera, si per exemple, tenia tres terminis un el 20 de març  i dos el 5 d’abril i el 5 de maig els hi domiciliaran de la següent manera: el del 20 de març el cobraran el dia 20 de juny i els de 5 d’abril i 5 de maig tots dos el 5 de juny.

 

Amb la firma electrònica poden accedir i consultar els propers pagaments previstos.

 

 

Atentament,

 

 

Buenos días,

 

Recordarles que a partir del 1 de junio se levanta la suspensión de pagos de los aplazamientos concedidos por la Agencia Tributaria anteriores al estado de alarma. La Administración les domiciliara todos los plazos que estén suspendidos el 5 o 20 de junio, en función de las fechas de pago.

 

En contra de la interpretación inicial y lógica que los ingresos suspendidos se cobrarían a partir del mes de junio y se acumularían al final del aplazamiento, la Agencia Tributaria ha optado por realizar el cobro integro de todos los plazos correspondientes al periodo del 14/03 al 30/05.

 

De esta forma, si por ejemplo, tenía tres plazos uno el 20 de marzo y dos el 5 de abril y el 5 de mayo se los domiciliaran de la siguiente manera: el del 20 de marzo lo cobraran en 20 de junio y los del 5 de abril y 5 de mayo los dos el 2 de junio.

 

Con la firma electrónica pueden acceder i consultar los próximos pagos previstos.

 

Atentamente,

 

About: *


Translate »