Món Juridic .Novetats fiscals. Juny 2018.

(Versión otros idiomas: www.legalbarcelona.com)

ALERTA FISCAL: CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINS TURÍSICS

Aquesta nova obligació d’informació té per objectiu la prevenció del frau fiscal, i s’estableix per les persones o entitats que prestin el servei d’intermediació entre els cedents i els cessionaris de l’ús d’habitatges amb fins turístics ja sigui a títol onerós o gratuït, i en particular per les anomenades “plataformes col·laboratives”, i es compleix a través del model 179 de declaració informativa trimestral.
Queden excloses d’aquest concepte, i per tant no han de presentar el nou model de declaració informativa a Hisenda, les operacions d’arrendaments o subarrendaments d’habitatges tal i com es defineixen a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, i els allotjaments turístics regulats per la seva normativa específica.

L’ADMINISTRACIÓ DIU: LÍMIT INDEPENDENT A LA REDUCCIÓ DELS PLANS DE PENSIONS I LA MUTUALITATS
Els advocats i professionals que estan pensant en jubilar-se i tenen contractat un o més plans de pensions i la pensió provinent de la mutualitat del seu
col·lectiu corresponent, els convé rescatar les aportacions realitzades abans de l’any 2007 en forma de capital i en dos exercicis diferents.
La normativa tributària estableix que, per a poder aplicar la reducció del 40% sobre les quantitats percebudes en concepte de pla de pensions, han de provenir d’aportacions efectuades abans del 31/12/2006 i s’han de cobrar en forma de capital en un únic exercici. Així, si el titular del pla de pensions el recupera en forma de capital, però en dos o més exercicis, només podrà aplicar la reducció en un d’ells.
En canvi, si les prestacions que ha de percebre corresponen a plans de pensions i a la pensió provinent de la mutualitat de previsió social, la reducció s’aplica de forma independent.
Segons es desprèn de la consulta vinculant de la Direcció General de Tributs V0357-17 “En el supòsit de percebre en forma de capital prestacions derivades de plans de pensions i d’una mutualitat de previsió social per la mateixa contingència, l’aplicació de la reducció del 40% de l’art. 17.2b) IRPF es referirà a les prestacions dels plans de pensions i a la de la mutualitat de previsió social de forma independent.”.
Donat que quan es cobren aquestes aportacions s’han d’incloure a la base general de l’IRPF i, per tant, tributen en una escala progressiva, si les prestacions es perceben en dos períodes impositius diferents el contribuent reduirà considerablement la seva fiscalitat.
Per això, recomanem que aquells que han de rescatar un o més plans de pensions i la pensió provinent de la mutualitat, i les aportacions compleixin els requisits esmentats en el segon paràgraf, retirin en un exercici el pla o plans de pensions i en un altre, la prestació procedent de la mutualitat.
En aquest sentit, cal recordar que amb l’última reforma fiscal de la renda es va limitar l’aplicació d’aquesta reducció en el temps. A partir del 2015 els qui es jubilin podran aplicar la reducció del 40% si la prestació la perceben durant l’any en que es produeixi la contingència que permeti cobrar la prestació i durant els dos exercicis següents.
Per als que es van jubilar entre els exercicis 2010 a 2015, el règim transitori determina que, podran aplicar la reducció si la prestació la cobren fins a la finalització del vuitè any en que es va produir la jubilació. Així mateix, els que es van jubilar en períodes anteriors, o sigui, del 2009 en darrera, podien aplicar la reducció si la van percebre abans de 31/12/2016.

A TENIR EN COMPTE: REDUCCIÓ DEL 30% EN IRPF PELS HONORARI PERCEBUTS EN UN SOL EXERCICI PER LA DEFENSA D’UN LITIGI QUE HA DURAT MÉS DE DOS ANYS
Els rendiments que percep un advocat en l’exercici professional per assessorament o defensa en litigis que es prolonguen en el temps durant més de dos anys, i es perceben a la finalització en un únic període impositiu, es consideren rendiments irregulars i, per tant, poden gaudir de la reducció del 30% en concepte de rendiments irregulars, prevista a l’art.32.1 LIRPF.
El Tribunal Suprem en una recent sentència (núm. 429/2018 de 19 de març) interpreta l’excepció prevista al paràgraf tercer de l’article esmentat que exclou de la reducció els rendiments que procedeixen per l’exercici d’una activitat econòmica que de forma regular o habitual obtingui aquest tipus de rendiments.
En el supòsit objecte de cassació els rendiments es perceben al 2009 i procedeixen d’un procediment de concurs de creditors seguit davant del jutjat corresponent.
Segons el TS els ingressos obtinguts per un advocat en exercici de la seva professió per la seva actuació de defensa processal en un litigi que ha durat més de dos anys percebut d’una sola vegada o en vàries en el mateix exercici, es consideren generats en un període superior a dos anys als efectes de l’article esmentat.
Per la seva banda, l’Administració considera que no es pot aplicar la reducció ja que el mateix contribuent va admetre que al 2007 i 2011 també havia percebut rendiments generats en diferents exercicis, el que demostra, segons la AEAT, que encara que desenvolupa diferents tipus d’assessorament i al marge de com minuti els honoraris, la seva activitat dóna lloc de forma regular a l’obtenció de rendiments derivats de l’assistència jurídica en procediments judicials que es prolonguen més de dos anys, però els honoraris es meriten per cada actuació i període de generació i no es corresponen amb la durada del plet ni de com es facturen pel cobrament. Segons la demanda en el supòsit plantejat que és l’activitat d’advocat està dins de l’exclusió que preveu l’apartat tercer de l’article. 32.1 LIRPF.
El TS estima el recurs interposat pel contribuent i considera que la interpretació d’aquesta excepció ha de fer-se en referència als ingressos obtinguts pel subjecte passiu, no atenent al sector o la professió que realitza.
Un cop els rendiments queden enquadrats entre els rendiments definits en el paràgraf primer correspon a l’Administració la càrrega de provar que concorren les circumstàncies de l’exclusió del paràgraf tercer.
Per tant, el Suprem considera que si l’advocat percep honoraris d’un plet que ha durat dos o més anys en un període únic, sí que procedeix l’aplicació de la reducció 30% en concepte de rendiments irregulars. Això suposa que en el supòsit, per exemple, que l’advocat estigui tributant al marginal màxim del 48%, aquests rendiments tributaran al 33,60% i representa 14,40 punts d’estalvi fiscal a l’IRPF o una rebaixa del tipus marginal aplicable del 30%.

About: *


Translate »