Els plans de pensions surten cars.

Veure el article publicat al diari el Punt-Avui.

Els plans de pensions surten cars

Esther Colls i Gemma Sala – advocades fiscalistes

Amb el panorama econòmic que tenim en aquests moments, no sembla que en un futur pròxim –estem pensant en el dia que fem 65 anys– l’administració tingui prou recursos per fer front al pagament de totes les pensions de jubilació. És per això que cal plantejar a priori una alternativa personal que cobreixi aquesta necessitat quan arribi el moment.

Entre les opcions que se’ns plantegen hi ha els plans de pensions. Hi ha la llegenda urbana de que aquests productes són rendibles. Segurament abans sí que ho eren, quan el rescat es feia en forma de capital i tributaven només pel 60% de la prestació percebuda. Però això és història, ara només estan bonificades les aportacions fetes en els períodes anteriors al 2007.

No és el primer client que acudeix al nostre despatx totalment exaltat. Un ens explicava recentment que després de vint-i-cinc anys estalviant en un pla de pensions –el “de renda variable” com li va aconsellar el director del seu banc– amb un capital invertit de 79.000 euros i en el moment de rescatar-lo li han ingressat en el compte corrent només 62.092,31 euros.

L’operació és correcta. Però és clar que no hauria d’haver invertit en aquest producte financer i és que, ara, els plans de pensions surten molt cars!

I quina és la fiscalitat dels plans de pensions?

Doncs les aportacions anuals fan disminuir la base imposable de l’IRPF, amb uns límits. Això fa que durant els anys en què es fan aquestes aportacions el contribuent pagui menys impostos. Però realment està ajornant el pagament de la tributació perquè quan rescati el pla de pensions haurà d’incloure íntegrament la prestació percebuda –això és, el capital aportat a més de la rendibilitat obtinguda– a la seva declaració de l’impost sobre la renda.

Arribem a la conclusió que només convé que inverteixin en un pla de pensions aquells contribuents que quan hi fan les aportacions tenen un tipus marginal de l’IRPF molt alt i preveuen que quan el cancel·lin tributaran a un tipus impositiu més baix.

Recordem que la tributació de l’impost sobre la renda a Catalunya és, actualment, el més alt de la història. El tipus impositius marginal màxim és del 56% per a les rendes del treball, activitats econòmiques, rendiments del capital immobiliari i altres.

En el cas que ens plantejava el nostre client, quan es va reduir les aportacions a la seva declaració de la renda, segurament estava subjecte a un tipus impositiu més baix que l’actual. Per tant, el rescat del pla li sortirà més car que el que es va estalviar quan se’l va desgravar. En alguns casos aquest diferencial pot arribar a ser de 13 punts.

És clar que d’alguna manera s’ha d’estalviar, però cal tenir en compte que qualsevol altre producte financer tributa menys que un pla de pensions, per exemple, un pla de jubilació, per posar un producte semblant: per calcular la rendibilitat que dóna el pla de jubilació s’ha de tenir en compte que paga el 21%-27% d’impostos (serà del 19%-21% a partir del 2015) i en canvi, el rescat del pla de pensions, com hem dit abans, pot arribar a tributar fins a un 56%. No hi ha color.

A tot això cal afegir-hi que la direcció general de tributs té el criteri que es desprèn de diverses consultes vinculants i que no compartim en absolut que, si durant el període que hem anat invertint al pla de pensions no hem reduït les aportacions a la declaració de la renda perquè no teníem base imposable suficient o senzillament no hem volgut, quan cobrem la prestació també l’haurem de tributar.

Això no té cap sentit, ja que, dins de l’import rebut recuperem el capital invertit pel qual, prèviament, ja hem pagat els impostos. corresponents.

Alguns consells per a invertir només des del punt de vista fiscal: “Tinc alguns diners que vull estalviar per a quan em jubili:” Qualsevol dipòsit, fons d’inversió, pla de jubilació, etc. que no sigui pla de pensions. Recomanem escollir el que tingui més rendibilitat o menys risc, depenent del perfil com a inversor.

“Fa anys que realitzo aportacions a un pla de pensions:” Només rescatar-lo si ens fan falta els diners ja que només tributa quan es recupera. Durant aquest temps els drets consolidats tampoc paguen impost de patrimoni. Si és possible, és interessant no rescatar-lo en vida i passar-li als fills per herència.

En aquest cas el valor consolidat del pla de pensions no està subjecte a I’impost de successions i el hereus tampoc tributaran fins que el rescatin.

“Estic a punt de fer els 65 anys i necessito recuperar el capital invertit en un pla de pensions:” Si l’import a rescatar prové bàsicament d’aportacions fetes abans del 2007 convé rescatar-lo en forma de capital per a gaudir de la bonificació del 40%. Seria interessant el rescat a partir del 2015, ja que està previst que baixin els impostos. Actualment els bancs estan oferint tota mena de solucions per a minimitzar l’impacte fiscal.

En tots els casos si volem rescatar un pla de pensions, abans de res hem de sol·licitar a l’entitat bancària el detall de la prestació a recuperar i les opcions que ens ofereixen. I amb aquesta documentació cal que ens adrecem a qualsevol advocat especialista en dret fiscal perquè calculi l’opció més optima de tributació.

About: *


Translate »